Follow us:

Væggerløse Badmintonklub

 

giver dig mulighed for at opbygge din kondi samtidig med,

at du har det rigtig sjovt

-og måske kan du vinde et mesterskab!

 

På denne hjemmeside viser vi noget af det,

som Væggerløse Badmintonklub (VBK) har at byde på

 

Yderligere oplysninger:

Bo Rasmussen, tlf. 21 37 34 79, E-mail: Boras@webspeed.dk

eller Mogens Hemmingsen tlf. 20 56 42 43,

E-mail: mogenshemmingsen@gmail.com

 

Er du senior og klar til at deltage i turneringer,

så kontakt

Mogens Hemmingsen.

 

Vi starter alle på den ny sæson i begyndelsen af september 2017,

og sæsonen slutter ca. 15. april 2018

Tilmelding

Hvert år bliver der åbnet for tilmeldinger til den kommende sæson.

Tilmelding foregår i Væggerløsehallens Cafeteria som regel den sidste mandag i august.

Kl. 18.00-18.30 kan nuværende spillere vælge tider og baner.

Kl. 18.30-19.00 kan nye spillere vælge tider og baner.

 

Betaling for den kommende sæson sker ved tilmeldingen.

Vær opmærksom på, at det beløb, som betales ved tilmeldingen dækker en bane, det er altså ikke pr spiller, og prisen for hele sæsonen er:

Mandag, og onsdag: 1800 kr. pr bane pr time.

Seniortræningen tirsdag kl. 14-15.30 koster 400 kr. pr person for hele sæsonen.

Fredag i skolens gymnastiksal: kr. 900,- pr time.

Ungdomsspillere, som spiller om mandagen skal betale 200 kr. for hele sæsonen for at spille fra kl. 16.30 til kl. 18.00

 

Nuværende spillere kan reservere deres tidligere bane og tid via nettet ved at indbetale beløbet på forhånd i Jyske bank på konto nr.: 5067 142003-7. Beløbet skal være indbetalt senest den 21. august og indbetalingen skal suppleres med spilledag, -bane og -tidspunkt.

Samtidig sendes en mail til: boras@webspeed.dk med oplysning om navn, tlf.-nr. og email-adresse på alle spillere på den ønskede bane.

 

Vedtægter for

Væggerløse Badminton Klub

§1

Foreningens navn er Væggerløse Badminton Klub (VBK) med hjemsted i Væggerløse.

Foreningens formål er at give medlemmerne adgang til dyrkelse af badmintonspillet samt udbrede kendskabet til dette. Foreningens adresse er formandens og i økonomisk anliggender kassererens.

 

§2

Klubben er gennem Lolland-Falster Badminton Kreds medlem af Dansk Badminton Forbund under Dansk Idræts Forbund og medlemmerne underkastet de bestemmelser, som disse forbund måtte fastsætte.

 

§3

Bestyrelsen fastsætter kontingentet. Forhøjelser over 25% skal godkendes af generalforsamlingen.

Klubbens bestyrelse er kontingentfri.

 

§4

Som medlem kan optages enhver, der opfylder de under Dansk Idræts Forbund gældende betingelser.

Medlemsforholdet ophører ved restance og anden misligholdelse.

Bestyrelsen kan ved almindeligt flertals beslutning og på opfordring af mindst en fjerdedel af medlemmerne udelukke et medlem af klubben, når der skønnes at foreligge grund hertil.

 

§5

Den øverste myndighed i klubbens anliggender beror hos generalforsamlingen.

 

§6

Der afholdes årligt ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned, og indkaldelsen sker med 14 dages varsel ved opslag i spillelokalet eller anden skriftlig meddelelse til medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Regnskabsåret er fra 1. april – 31. marts.

Dagsorden fastsættes af bestyrelsen.

 

§7

Stemmeret udøves af aktive medlemmer og skal ske personligt.

Til beslutning kræves simpelt stemmeflertal. Til lovændringer dog to tredjedele af de fremmødte medlemmers stemmer.

 

§8

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, eller når en fjerdedel af medlemmerne fremsætter krav herom.

 

§9

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for en to-årig periode.

Der afgår skiftevis 2 (3) og 3 (4) medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter en afholdt generalforsamling. Der vælges årligt på generalforsamlingen en suppleant til bestyrelsen, en revisor og en revisorsuppleant.

Spilleudvalgene USU og SU består af hver tre personer, heraf en fra bestyrelsen samt to aktive medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og de nødvendige spilleplaner.

 

§10

Enhver spiller er pligtig at sørge for ro og orden i spilletiden samt på det anviste spillested.

 

§11

Spilleudvalgene fastsætter regler for turneringer, som klubben afholder.

 

§12

Til beslutning af foreningens ophør, skal 75% af de aktive medlemmer stemme herfor.

Foreningens formue skal overgå til en eller flere folkeoplysende foreninger i Sydfalster Kommune.

Således enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. april 2002 med hensyn til §12, hvor § 12 indsættes.

 

Obs !!

Denne hjemmeside er under opbyning.

Det varer en vis tid, før den er helt i orden,

men det kommer !!

Lad ungdommen komme til

Hver mandag kl. 16.30 - 18 vil der være træner til at hjælpe de børn og unge, som vælger at dygtiggøre sig i at spille badminton.

Det er en oplevelse, som alle børn og unge burde deltage i. De har jo så godt af at røre sig, og her sker det på en sjov og opbyggende måde.

Bare kom. Så hjælper vi dig i gang.

Klubben stiller ketsjere og bolde til rådighed den første tid.

Copyright @ All Rights Reserved

Bank