Referater og særlige meddelelser

Formanden Helen Struck aflægger beretning

Præmieoverrækkelse

Birte og Bo vandt !!

Der kæmpes om første- og andenpladsen 

i kryds-og tværs-turneringen før generalforsamlingen

Referat

Væggerløse Badminton Klub generalforsamling 2017


Onsdag d. 19 april 2017 Væggerløsehallens cafeteria

Der deltog 43 medlemmer i Generalforsamlingen


Valg af dirigent

Gunnar Lejre blev valgt


Formandens beretning for sæsonen 2016-17.


Medlemstallet er nogenlunde status quo – vi har 91 aktive motionister der spiller om mandagen og onsdagen i hallen og fredag i gymnastiksalen. Og derud over er det lykkedes Mogens  at få et pensionist hold op at stå tirsdag eftermiddag. Og ros til Mogens for det.


Også i år har vi forsøgt at hverve medlemmer via husstandsomdelt folder op til sæsonstart.

Vi har fyldt banerne godt op om onsdagen, hvor de ,fleste af vores medlemmer spiller.

Vi har derimod god plads om mandagen fra 19-20. Så fortæl gerne venner og bekendte om de muligheder vi har.


Vi havde i den indeværende sæson 75 års jubilæum i august måned. Selve jubilæet blev afholdt her i Væggerløse hallen onsdag d. 14. september med reception, opvisningskamp og fest for klubbens medlemmer. Der var blandt andet deltagelse fra kommunen og fra Dansk Badmintons LF-kreds. Der blev serveret mad fra Schous (buffet og efterfølgende dessert og kaffe) og deltagerne blev underholdt ved Jon From. Bestyrelsen synes selv, det var et vellykket arrangement. Vi håber det kan gøres efter, når klubben fylder 100 år.


Boldklubben har igen i år stået for vores julefrokost, hvor det er dejligt at så mange møder op.


På ungdomssiden så vi frem til at der kom mere gang i træningen da sæson 15-16 sluttede af med 18-20 spillere, men til vores store overraskelse mødte der kun et fåtal op til træningen ved opstarten til den nye sæson og dette lille tal har stort set holdt sig det meste af sæsonen. Vi har dog hen imod slutningen af sæsonen fået lidt flere deltagere så vi nu er oppe på  ca. 8-10 ungdomsspillere. Det er Tanja Fugl som igen i år har stået for træningen sammen med Tine Lauritzen. En stor tak til både Tanja og Tine som har ydet et godt og vedholdende stykke arbejde med ungdommen. Da Tanja har valgt at stoppe som træner og som bestyrelsesmedlem har Nicolai Rusbjerg sagt ja til at træne ungdommen sammen med Tine. Jeg mener derfor, at vi stadig har et rigtigt godt tilbud til ungdommen og håber på at I vil være med til at prikke til de unge for, at de kan komme op og prøve at spille badminton.

Ungdommen afsluttede sæsonen mandag d. 3 april.

Pokalen for godt kammeratskab er tildelt Magnus Jakobsen og fiduspokalen er i år tildelt Storm Rusbjerg.

Vi har også i år haft et motionist hold med i hold turneringen. Motionisterne klarede sig godt med ingen tabte kampe – 2 uafgjorte og resten vundne og dermed vindere af rækken.

Der har været mange om at hjælpe til med at stille hold fra gang til gang, så vi har kunnet stille op til kamp – dejligt med opbakningen. Så må vi se, om der også til næste år, kan stilles hold i motionist rækken.

Tak til Niels for hans arbejde med at arrangere og klare motionist-turneringen.


Udover at Mogens har fået et tirsdags hold op at stå så har Mogens også stået for at få vores spillere ud til diverse turneringer på LF og syd -Sjælland. Tak til Mogens også for det arbejde.


Også en stor tak til Bent Hansen for at stå for arbejdet med vores hjemmeside:

www.Badminton4873.dk


De gamle halråd står for at blive nedlagt og i stedet ligger der nu forslag fremme om at inddele alle haller inklusive svømmehaller i fire områder: område 1: Stubbekøbing, Horreby og Horbelev. Område 2: Gedser Idræts og medborgerhus. Område 3: Nyk. F. Hallerne, Ejegod hallen og Væggerløse hallen og endelig område 4: Svømmecentrene på Falster. Der vil blive 2 møder årligt. De fire områder samles i et fælles kontaktråd der afholder møder 3-4 gange årligt og som består af en repræsentant fra hvert område, en repræsentant fra skolerne, repræsentation fra de professionelle foreninger/lejere, lederen af guldborgsundhallerne, leder af fritidsområdet samt 1-2 fra erhverv/turisme. Høringssvar kan fremsendes frem til 1. maj. Forslaget forventes fremlagt i KTB-udvalget d. 22 august 2017.


Som afslutning på sæsonen har vi afholdt ”kryds og tværs” turnering med efterfølgende spisning. Der har været tilmeldt 28 til turneringen, det største antal siden vi startede i 2012 og yderligere 13 har ønsket at spise med efterfølgende.  Det er dejligt at se så mange til en generalforsamling.


Tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde og et godt stykke arbejde.

Beretningen blev vedtaget

Kassere fremlage regnskabet :

Regnskabet blev oplæst og efterfølgende godkendt

Regnskabet viste et  overskud på 6.514,51 kr. og en formue på 319.257,86 kr.


Behandling af indkommende forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag


Valg af bestyrelsesmedlemmer

Tanja Fugl: Ønsker ikke genvalg

Tine Lauritzen blev valgt

Jesper Larsen  :  Villig til genvalg

Genvalgt

Morten Nielsen: Villig til genvalg

Genvalgt

Valg af suppleant til bestyrelsen

Niels Kærgaard blev valgt

Valg af revisor

Alf Fabiansson  blev valgt

Valg af revisor suppleant

Erik Hornstrup blev valg

Eventuelt


Intet

 

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 12. juni 2017 kl. 19.15

hos Jesper, Hasseløvej 47, 4873 Væggerløse.


Med venlig hilsen

      Referant

Jesper Larsen

Kontakt til badmintonklubben:

 Mogens Hemmingsen

mogenshemmingsen@gmail.com 

tlf. 20 56 42 43webmaster: Benterikhansen@hotmail.com       

Vedtægter for

Væggerløse Badminton Klub


§1

Foreningens navn er Væggerløse Badminton Klub (VBK) med hjemsted i Væggerløse.

Foreningens formål er at give medlemmerne adgang til dyrkelse af badmintonspillet samt udbrede kendskabet til dette. Foreningens adresse er formandens og i økonomisk anliggender kassererens.


§2

Klubben er gennem Lolland-Falster Badminton Kreds medlem af Dansk Badminton Forbund under Dansk Idræts Forbund og medlemmerne underkastet de bestemmelser, som disse forbund måtte fastsætte.


§3

Bestyrelsen fastsætter kontingentet. Forhøjelser over 25% skal godkendes af generalforsamlingen.

Klubbens bestyrelse er kontingentfri.


§4

Som medlem kan optages enhver, der opfylder de under Dansk Idræts Forbund gældende betingelser.

Medlemsforholdet ophører ved restance og anden misligholdelse.

Bestyrelsen kan ved almindeligt flertals beslutning og på opfordring af mindst en fjerdedel af medlemmerne udelukke et medlem af klubben, når der skønnes at foreligge grund hertil.


§5

Den øverste myndighed i klubbens anliggender beror hos generalforsamlingen.


§6

Der afholdes årligt ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned, og indkaldelsen sker med 14 dages varsel ved opslag i spillelokalet eller anden skriftlig meddelelse til medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Regnskabsåret er fra 1. april – 31. marts.

Dagsorden fastsættes af bestyrelsen.


§7

Stemmeret udøves af aktive medlemmer og skal ske personligt.

Til beslutning kræves simpelt stemmeflertal. Til lovændringer dog to tredjedele af de fremmødte medlemmers stemmer.


§8

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, eller når en fjerdedel af medlemmerne fremsætter krav herom.


§9

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for en to-årig periode.

Der afgår skiftevis 2 (3) og 3 (4) medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter en afholdt generalforsamling. Der vælges årligt på generalforsamlingen en suppleant til bestyrelsen, en revisor og en revisorsuppleant.

Spilleudvalgene USU og SU består af hver tre personer, heraf en fra bestyrelsen samt to aktive medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og de nødvendige spilleplaner.


§10

Enhver spiller er pligtig at sørge for ro og orden i spilletiden samt på det anviste spillested.


§11

Spilleudvalgene fastsætter regler for turneringer, som klubben afholder.


§12

Til beslutning af foreningens ophør, skal 75% af de aktive medlemmer stemme herfor.

Foreningens formue skal overgå til en eller flere folkeoplysende foreninger i Sydfalster Kommune.

Således enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. april 2002 med hensyn til §12, hvor § 12 indsættes.

Ungdomsspillerne 2018-19